L’ AJPW ha annunciato tutti i tag team che prenderanno parte alla “Real World Tag League 2019“, evento che si terrà dall’ 11 novembre al 9 dicembre. Ecco le coppie annunciate:

 • Joe Doering & Dylan James
 • Zeus & Ryouji Sai
 • Kento Miyahara & Yuma Aoyagi
 • Suwama & Shuji Ishikawa
 • Jake Lee & Naoya Nomura
 • Tajiri & Kai
 • Daisuke Sekimoto & The Bodyguard
 • Yoshitatsu & Joel Redman
 • Takashi Yoshida & Gianni Valletta
 • Parrow & Odinson

Ecco gli show e le location annunciate per il tour:

 • 11.11.19 Tokyo
 • 12.11.19 Ojiya
 • 13.11.19 Nasu
 • 17.11.19 Sapporo
 • 18.11.19 Obihiro
 • 19.11.19 Nasu
 • 21.11.19 Tokyo
 • 23.11.19 Hiroshima
 • 24.11.19 Takamatsu
 • 26.11.19 Fukuoka
 • 27.11.19 Oro
 • 28.11.19 Shunan
 • 30.11.19 Osaka
 • 1.12.19 Osaka
 • 2.12.19 Nagoya
 • 3.12.19 Takaoka
 • 7.12.19 Kitamoto
 • 8.12.19 Ueda
 • 9.12.19 Tokyo