Ecco i risultati di AJPW Real World Tag League 2019” evento svoltosi l’1 dicembre a Osaka, Giappone:

  • Hokuto Omori def. Dan Tamura
  • Parrow, Atsuki Aoyagi & Utamaro def. Takao Omori, Atsushi Maruyama & Black Menso~re 
  • Jake Lee, Naoya Nomura & Koji Iwamoto def. Yusuke Okada, Hikaru Sato & Shoichi Uchida
  • Real World Tag League Special Singles Match: Zeus def. Odinson
  • Real World Tag League: Tajiri & Kai def. Yoshitatsu & Joel Redman
  • Real World Tag League: Suwama & Shuji Ishikawa def. Takashi Yoshida & Gianni Valletta
  • Real World Tag League: Kento Miyahara & Yuma Aoyagi def. Joe Doering & Jun Akiyama