Ecco i risultati di AJPW Super Power Series 2018“, evento svoltosi il 31 maggio a Tokyo, Giappone:

  • Black Tiger VII sconfigge Keiichi Sato
  • Atsushi Aoki & Hikaru Sato sconfiggono Yohei Nakajima & Takahiro Tababa
  • Kotaro Suzuki scofigge Atsushi Maruyama
  • Suwama & Shuji Ishikawa sconfiggono Tajiri & Koji Iwamoto
  • Kai sconfigge Takao Omori
  • Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James sconfiggono Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura