Ecco i risultati di NJPW FantasticaMania 2020“, evento svoltosi il 13 gennaio a Nagoya, Giappone:

  • Guerrero Maya Jr. & Yota Tsuji def. Namajague & Douki
  • Luciferno & Tiger def. Fuego & Ryusuke Taguchi 
  • Stuka Jr., Flyer & Audaz def. Negro Casas, Okumura & Yoshinobu Kanemaru 
  • Sanson, Cuatrero & Forastero def. Angel de Oro, Niebla Roja & Titan 
  • Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & Bushi def. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi & Yuya Uemura
  • Satoshi Kojima, Caristico & Soberano Jr. def. Ultimo Guerrero, Euforia & Barbaro Cavernario