Ecco i risultati di NJPW “G1 Climax 27“, evento svoltosi il 21 luglio a Tokyo, Giappone:

  • Evil & Hiromu Takahashi sconfiggono Juice Robinson & David Finlay
  • Minoru Suzuki & Taichi sconfiggono Sanada & Bushi
  • Kenny Omega & Yujiro Takahashi sconfiggono Tama Tonga & Chase Owens
  • Michael Elgin, Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan sconfiggono Kazuchika Okada, Toru Yano & Gedo
  • G1 A BLOCK MATCH: Hirooki Goto sconfigge Yuji Nagata
  • G1 A BLOCK MATCH: Tomohiro Ishii sconfigge Togi Makabe
  • G1 A BLOCK MATCH: Kota Ibushi sconfigge Zack Sabre Jr.
  • G1 A BLOCK MATCH: Hiroshi Tanahashi sconfigge Bad Luck Fale
  • G1 A BLOCK MATCH: Tetsuya Naito sconfigge Yoshi-Hashi