Risultati della NJPW Global Tag League

Tama Tonga,Tanga Loa e Leo Tonga sconfiggono Finlay,Henare e Kitamura
Michael Elgin, Jeff Cobb, Raymond Rowe e Hanson sconfiggono Tomohiro Ishii, Toru Yano, Barreta e Chucky T
Suzuki Gun sconfigge Makabe,Henare e Liger
Kazuchika Okada, Will Ospreay e Gedo sconfiggono Tetsuya Naito, BUSHI e Hiromu Takahashi
World Tag League 2017 A BLOCK Match: Yuji Nagata e Manabu Nakanishi sconfiggono Bad Luck Fale  Chase Owens
World Tag League 2017 A BLOCK Match: Hiroyoshi Tenzan e Satoshi Kojima sconfiggono Minoru Suzuki e Takashi Iizuka
World Tag League 2017 A BLOCK Match: Juice Robinson e Sami Callihan sconfiggono Hangman Page e Yujiro Takahashi
World Tag League 2017 A BLOCK Match: EVIL e SANADA sconfiggono Hirooki Goto e YOSHI HASHI

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com