Risultati di NJPW Road to Wrestling Dontaku day 5

Jushin Thunder Liger, Hirai Kawato e Tomoyuki Oka sconfiggono Tiger Mask IV, Katsuya Kitamura e Shota Umino Toru Yano e

Leggi il seguito